V souladu se strategickým záměrem a cíli společnosti nabízíme služby v oblasti povrchových ochran kovových výrobků chemickým a galvanickým pokovením, a mokrým lakováním.

Kvalita v oblasti povrchových úprav hraje velmi důležitou roli ve vztahu k prodejnosti a celkové kvalitě výrobků. Většinou bývá povrchová ochrana výrobků závěrečnou operací před jejich dokončením. Kvalita odvedené práce jak na galvanovně, tak na lakovně se stává pro zákazníka stěžejní ve vztahu k estetické a funkční stránce výrobku. Chceme nadále udržovat vysokou technickou a kvalitativní úroveň námi nabízených služeb. Zákazník musí být přesvědčen o skutečnosti, že povrchové úpravy provedené naší společností jsou ty nejkvalitnější. Kvalita produktů má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie společnosti.

 

CÍLE KVALITY:

  • Orientace na zákazníka – všechno vynaložené úsilí směřovat k naplnění potřeb zákazníka. Vynaložit maximální snahu ke splnění i těch nejnáročnějších potřeb, požadavků, přání a očekávání. Rozvíjet a zkvalitňovat stávající služby, které zákazníkům výrazně zlepšují užitné hodnoty výrobků.

  • Vztahy s externími poskytovateli – spolupracovat jen s ověřenými externími poskytovateli, vyžadovat pouze nejlepší kvalitu za přijatelné ceny při dodržování zásad ochrany životního prostředí, neustále hledat a prověřovat nové externí poskytovatele, získávat nové technické informace od externích poskytovatelů a využívat odborné poradenství.

  • Vztahy se zaměstnanci – stabilizovat zaměstnance, zvyšovat jejich spokojenost formou zlepšování pracovního prostředí, technické úrovně technologického vybavení pracovišť a podporou účelného profesního růstu, využívat znalosti, schopnosti a dovednosti všech zaměstnanců.

  • Rozvoj systému kvality – k zajištění perspektivy a úspěšnosti společnosti na trhu povrchových ochran uplatňovat a trvale zlepšovat certifikovaný systém managementu kvality, rozvíjet nové technologie a využívat nejnovější poznatky a metody zajišťující zvyšování kvality a spolehlivosti nabízených služeb, uplatňovat týmovou práci při rozhodování a řešení problematiky kvality.

  • Řízení rizik – průběžně zjišťovat rizika, předcházet jim a eliminovat jejich vliv na výrobní procesy a chod společnosti. Preventivním přístupem zajišťovat vyšší míru kvality, ochranu životního prostředí i ochranu a zdraví zaměstnanců.

  • Neustálý vývoj – zajistit ekonomický růst společnosti růstem produktivity práce, technickou inovací stávajících procesů a zaváděním nových výkonnějších technologií. Soustavně sledovat a vyhodnocovat efektivitu procesů a postupů kvalitativních, technologických i finančních v souladu se zajišťováním dodavatelské kvality. Dbát ochrany a příznivého vztahu k životnímu prostředí a rozšiřovat ekologické podvědomí a vzdělání zaměstnanců společnosti, postupně snižovat použití nebezpečných chemických látek dle směrnice RoHS.

 

Naplňování politiky kvality je nutno chápat jako proces stálého zlepšování a vývoje jak ve vztahu k zákazníkům, tak také k zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám v rámci principů společenské odpovědnosti. Využíváním odborných zkušeností a manažerské práce zaručit jistotu a prosperit společnosti.

  

Uherské Hradiště, 9. 3. 2022

 

Ing. Miroslav Toman, MBA

vedoucí odštěpného závodu