Objednávky

Objednávka v písemné formě je vždy přiložena k dodaným  dílům. Položky a počty dílů musí souhlasit se zaslanou objednávkou. Jako předběžné avízo zakázky může být objednávka zaslána emailem či poštou. 

Náležitosti objednávky

Úplné obchodní jméno zadavatele, IČO, DIČ, telefonické spojení, požadovaný termín dodání, požadavek na povrchovou úpravu a označení základního materiálu. K objednávce připojte technickou dokumentaci (technický výkres dílu, event. také díl ve 3D formátu.stp), která vám bude po zhotovení vrácena.

V případě potřeby dodání zakázky s „Osvědčením o kvalitě", „Měřicím protokolem" nebo jiným dokumentem uveďte konkrétní požadavek do objednávky.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu odebraného zboží v ceně na základě řádně doručené faktury prodávajícího a v určené lhůtě splatnosti převodním příkazem na účet prodávajícího, uvedený ve vystaveném daňovém dokladu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetího kalendářního dne po jejím odeslání. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem doručení částky na ní uvedené na účet prodávajícího. V opačném případě se nepovažuje za řádně a včas uhrazenou.

V případě prodlení je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží v prodlení za každý den prodlení, pokud ji prodávající bude požadovat. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

Pokud není dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti faktur 14 dní.

Odpovědnost za vady, reklamace

Pokud zhotovitel objeví vady na dílcích ještě před samotnou povrchovou úpravou, tyto dílce povrchově neupravuje, vadu neprodleně oznámí objednateli a projedná další postup.

Objednatel je povinen provést prohlídku díla nejpozději do 7 pracovních dnů po jeho odebrání u zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že umožní objednateli dílo odpovídajícím způsobem překontrolovat i v místě provádění díla, jestliže o to objednatel včas požádá.

Reklamace se realizují formou reklamačního protokolu vypracovaného oddělením TQM objednatele. Společně s vadným výrobkem je třeba dodat i „osvědčení o kvalitě“, pokud bylo vystaveno k dodávce. Reklamace zasílejte na útvar řízení kvality (p. Martin Šmíd, martin.smid@mesit.cz).

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 6 měsíců (nedohodnou-li se účastníci jinak) ode dne dodání zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo následně po prodeji poškozeno neodborným zásahem.

Záruka se vztahuje pouze na požadovanou povrchovou úpravu.

Reklamaci je nutno uplatňovat vždy písemně. Lhůta na vyřízení reklamace se stanovuje do 30 dní od doručení reklamačního protokolu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Reklamaci množství lze uplatnit nejpozději do 2 pracovních dní od přijetí dodávky.

Ceny

Ceny za provedení prací budou oběma stranami smluveny dopředu.

Cenová nabídka bude zdarma zpracována nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak.

Cenové poptávky zasílejte na email: galvanica@mesit.cz

Dodací lhůty

Pokud není dohodnuto jinak, je obvyklý termín dodání 10 pracovních dní od přijetí zakázky. Zakázka je ke zpracování přijata tehdy, když je zboží i objednávka u zhotovitele.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2024. 

Máte otázky? 

Můžete nás kontaktovat, rádi je zodpovíme. Nejdříve se ale podívejte na často kladené otázky